செத்தவன எப்படி டா கொண்டு வர முடியும்.. லோகேஷ் கனகராஜ் பதில்கள் வைரல்..!

செத்தவன எப்படி டா கொண்டு வர முடியும்.. லோகேஷ் கனகராஜ் பதில்கள் வைரல்..!

நேற்று இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் ரசிகர்களோடு கேள்வி/பதில் நேரம் விளையாடினர். ரசிகர்கள் கேட்கும் கேள்விக்கு பதிலளித்தார்.

ரசிகர்கள்/பிரபலங்கள் என பலர் கேள்வியை கேட்டனர். அதற்கு லோகேஷின் பதில்கள்:

செத்தவன எப்படி டா கொண்டு வர முடியும்.. லோகேஷ் கனகராஜ் பதில்கள் வைரல்..!

செத்தவன எப்படி டா கொண்டு வர முடியும்.. லோகேஷ் கனகராஜ் பதில்கள் வைரல்..!
செத்தவன எப்படி டா கொண்டு வர முடியும்.. லோகேஷ் கனகராஜ் பதில்கள் வைரல்..!

செத்தவன எப்படி டா கொண்டு வர முடியும்.. லோகேஷ் கனகராஜ் பதில்கள் வைரல்..!

செத்தவன எப்படி டா கொண்டு வர முடியும்.. லோகேஷ் கனகராஜ் பதில்கள் வைரல்..!

செத்தவன எப்படி டா கொண்டு வர முடியும்.. லோகேஷ் கனகராஜ் பதில்கள் வைரல்..!

செத்தவன எப்படி டா கொண்டு வர முடியும்.. லோகேஷ் கனகராஜ் பதில்கள் வைரல்..!

செத்தவன எப்படி டா கொண்டு வர முடியும்.. லோகேஷ் கனகராஜ் பதில்கள் வைரல்..!

செத்தவன எப்படி டா கொண்டு வர முடியும்.. லோகேஷ் கனகராஜ் பதில்கள் வைரல்..!

செத்தவன எப்படி டா கொண்டு வர முடியும்.. லோகேஷ் கனகராஜ் பதில்கள் வைரல்..!

செத்தவன எப்படி டா கொண்டு வர முடியும்.. லோகேஷ் கனகராஜ் பதில்கள் வைரல்..!

செத்தவன எப்படி டா கொண்டு வர முடியும்.. லோகேஷ் கனகராஜ் பதில்கள் வைரல்..!

செத்தவன எப்படி டா கொண்டு வர முடியும்.. லோகேஷ் கனகராஜ் பதில்கள் வைரல்..!

Related Posts

View all